Školský vzdelávací program POLYGRAFIA A MARKETING MÉDIÍ

Kód a názov študijného odboru: 3431 M 01 – polygrafia, polygrafická technológia

 • Študijný odbor Polygrafia, polygrafická technológia je určený pre: chlapcov a dievčatá
 • Dĺžka a forma štúdia: štvorročné denné štúdium
 • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
 • Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolvent školského vzdelávacieho programu POLYGRAFIA A MARKETING MÉDIÍ je kvalifikovaný odborník, schopný vykonávať marketingové činnosti z oblasti printových a digitálnych médií a riadiť operácie v oblasti polygrafickej výroby. Vie používať technologickú dokumentáciu, vyberať vhodné materiály a technológie, používať stroje a zariadenia.

Odborné kompetencie absolventa:

 • ovládať technologické postupy v polygrafickej výrobe s využívaním poznatkov o technologických normách,
 • vedieť používať techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie prevádzok,
 • ovládať základy technológií spracovania textu a obrazu,
 • ovládať typografické pravidlá,
 • ovládať prevádzkovú a technologickú dokumentáciu rukopisov a ostatných reprodukčných podkladov,
 • ovládať postupy grafickej prípravy podkladov pre elektronické publikovanie a polygrafickú výrobu tlačovín,
 • ovládať grafické a zalamovacie programy,
 • poznať postupy tvorby kalkulácií výroby tlačových médií,
 • ovládať funkcie kalkulačných programov a programov pre spracovanie a riadenie polygrafickej výroby,
 • ovládať princípy hodnotenia kvality polygrafických materiálov a tlačovín,
 • poznať základy podnikateľských činností, manažmentu, marketingu reklamy a propagácie.